Obchodní podmínky

WonderFest s.r.o.

Sídlo firmy: Praha – Bohnice, Cafourkova 524/9, PSČ 181 00

IČO: 05949980

DIČ (Vat.) CZ 05949980

Číslo účtu: 4560004569/5500 – Raiffeisenbank a.s.

 

 

I. Předmět, účel nájmu

 1. Pořadatel touto smlouvou pronajímá a nájemce přijímá do nájmu po dobu konání akce nazvané „AsiaFest 2019“, která se koná od 31. 8. 2019 v Praze prodejní, nebo výstavní plochu.

 2. Nájemce se zavazuje zaplatit za pronajatý prostor a obsadit tento prostor ve dnech konání akce.

II. Nájemné, platební podmínky

 1. Nájemce zaplatí cenu za pronajatý výstavní prostor spolu s doplňkovými službami na základě faktury ve splatnosti uvedené na faktuře.

 2. Veškeré ceny jsou dle aktuálně platné legislativy. Firma WonderFest s.r.o. není plátcem DPH.

 3. Nájemce o této provedené platbě bezprostředně vyrozumí pořadatele zasláním e-mailu spolu s výpisem z bankovního účtu na email info@asiafest.cz

III. Další ustanovení

 1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze ke sjednanému účelu v souladu s ustanoveními této smlouvy, nájemce zajistí řádný provoz prodejní plochy a stánku po dobu akce.

 2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu na základě podepsaného předávacího protokolu.

 3. Nájemce je povinen dodržovat prodejní dobu, a to v sobotu 37. 8. 2019 od 10.00 do 20.00 hod.

 4. Nájemce je povinen dodržovat podmínky prodeje, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 5. V případě porušení podmínek stanovených touto smlouvou (včetně podmínek prodeje uvedených v příloze) je pořadatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení týkající se jednoho prodejního místa. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. Pořadatel má nárok na náhradu škody i ve výši, která přesahuje smluvní pokutu.

IV. Trvání a ukončení nájmu

 1. Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu konání akce nazvané „AsiaFest 2019“ od 31. 8. 2019 od 8.00 hod. do 31. 8. 2017 do 22:00 hod.

 2. Před koncem doby uvedené v čl. IV. odst. 1 nájem dle této smlouvy zaniká v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené touto smlouvou (tzn. i porušením podmínek prodeje) ze strany nájemce, je povinen předmět nájmu bez zbytečného odkladu vyklidit. K zániku nájmu v takovém případě dojde od okamžiku, kdy pověřený pracovník pořadatele o ukončení nájmu a jeho důvodech nájemce informoval. Ustanovení čl. III není dotčeno.

 3. Řádné ukončení nájemné smlouvy podléhá předáním předmětu nájmu na základě podepsaného předávacího protokolu. Nájemce vrátí pronajatý prostor v původním stavu ve kterém si daný prostor pronajmu, tzn. vyhozených odpadků a vrácení případného mobiliáře dle předávacího protokolu.

V. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

 1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou adresovanou pořadateli.

 2. Odstoupení od smlouvy adresované pořadateli musí obsahovat důvod ukončení.

 3. Za odstoupení od smlouvy vystavovatelem si pořadatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek.

 4. Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit následující storno poplatky (smluvní pokuty):

  1. 20 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu více než 91 dnů před zahájením veletrhu

  2. 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 31 do 90 dnů před zahájením veletrhu

  3. 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30 dnů před zahájením veletrhu

Storno poplatky platí i v případě, sníží-li vystavovatel velikost objednané výstavní plochy. Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu. Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu. Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky.

VI. Odpovědnost za škodu

 1. Nájemce plně zodpovídá za způsobené škody na pronajaté ploše a veškerých zařízeních poskytnutých pořadatelem. V případě způsobení škody Nájemce neprodleně o tomto vyrozumí pořadatele, se kterým společně sepíše rozsah způsobených škod a spolu vymyslí řešením této situace.

 2. Nájemce plně zodpovídá za způsobené škody na pronajaté ploše a veškerých zařízeních poskytnutých pořadatelem. V případě způsobení škody Nájemce neprodleně o tomto vyrozumí pořadatele, se kterým společně sepíše rozsah způsobených škod a spolu vymyslí řešením této situace.

 3. Nájemce je plně zodpovědný i v případě, že takovou škodu způsobil jeho zaměstnanec či jiná jím pověřená osoba, například najatá externí firma na stavbu expozice a situování technických přípojek.

 4. Stavba stánku je nabízena a realizována pořadatelem. Nájemce, který si stavbu stánku zajišťuje sám a nikoliv prostřednictvím pořadatele, je povinen předložit půdorys (rozměry, nákres) a čelní pohled stánku a zakótováním umístění přívodu energií ke schválení pořadateli nejpozději do 7 dnů před zahájením akce.

 5. Nájemce odpovídá za stavební a technické provedení stánku a odpovídá tak za případné škody na majetku a zdraví způsobené nevhodným provedením stánku.

VII. Prezentace vystavovatele

 1. Nájemce je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní pronajaté ploše. Nájemce svojí prezentací nesmí rušit, nebo omezovat okolní stánkaře čí vystavovatele.

 2. Pokud nájemce ke své prezentaci bude využívat hudební produkci, může takto činit pouze za předpokladu, že hudební produkce nebude narušovat chod akce. Především nebude obtěžovat ostatní vystavovatele či přehlušovat oficiální zvukovou produkci. V případě, že hudební produkci uzná pořadatel jako nevhodnou, vyhrazuje si právo vyzvat vystavovatele k ukončení takové činnosti.

 1. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní pronajatý prostor je povoleno pouze po předběžném písemném projednání s pořadatelem a za úplatu, která není součástí nájemného za pronajatou plochu.

 2. V průběhu akce je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a WonderFest s.r.o. k  této produkci udělila písemný souhlas. K produkci je vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (zejména OSA, INTERGRAM). Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními předpisy.

 3. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz je WonderFest.s.r.o. oprávněna zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

 4. Pořadatel je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje politickou stranu, erotiku, fašismus, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost.

VIII. Předání výstavní plochy

 1. Po skončení akce je vystavující povinen předat pronajatou plochu nájemci viz. článek IV. odstavec 3.. Pořadatel o tomto předání sepíše předávací protokol, ve kterém potvrdí veškeré vyrovnání závazků, potvrdí předání plochy a zapůjčeného materiálu či do něj uvede rozsah škod, které vznikly na výstavní ploše či zapůjčeném materiálu. V předávacím protokolu bude uvedeno, jakým způsobem budou vyrovnány závazky či nahrazeny škody, které vznikly na zapůjčeném materiálu nebo výstavní ploše.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou na základě dohody pořadatele a nájemce.

 2. Nájemce se zavazuje nenarušovat chod akce pozdní přípravou svého výstavního místa. Na tuto přípravu bude mít dostatečný časový prostor. Vpuštěním prvního návštěvníka akce do prostoru akce není přípustné, aby Nájemce narušoval chod akce přípravou svého výstavního místa. V případě, že Nájemce neprovede dostatečná opatření a své místo nepřipraví, či bude připravovat v průběhu vpuštění prvního návštěvníka, bude pořadatel účtovat smluvní pokutu až do výše 10 000,-Kč.

 3. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti (vis maior) a pořadatel nemůže veletrh zahájit, či zajistit její konání v plném rozsahu uvědomí neprodleně nájemce. V takovémto případě nájemci nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

 4. V případě, že nájemce nezaujme své místo na akci minimálně do 2 hodin před počátkem akce pro návštěvníky, pořadatel výstavní plochu obsadí dle svých možností, přičemž nájemci zaniká právo na obsazení místa bez možnosti refundace. Neobsazení výstavní plochy je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek a opravňuje pořadatele k vypovězení smlouvy.

 5. Nájemce může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem písemnou formou doplněnou fotodokumentací přímo v době konání veletrhu a to nejpozději do oficiálního ukončení akce.

 6. Pořadatel může udělit pokutu do výše 10 000,- Kč, a to v případě, že nájemce opustí akci před oficiálním zakončením nebo bez řádně podepsaného předávacího protokolu.

 

TOP